وی تصریح کرد: حق بیمه پرداختی از سوی بیمه گزاران، مبلغ بسیار زیادی نیست و تاثیر آنچنانی بر زندگی افراد ندارد، اما همین حق بیمه اندک، مخاطرات و حوادث احتمالی افراد را پوشش می‌دهد تا در زمان وقوع حادثه و ورود ضرر به افراد، آن‌ها را حمایت کند زیرا هزینه‌های ناشی از خسارت برای افراد بسیار زیاد بوده و چندین برابر حق بیمه پرداختی است.