معاون فنی بیمه‌های اموال بیمه آسیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر از بین بیمه‌های بازرگانی تنها بیمه شخص ثالث اجباری است و همین بیمه اجباری در زمان وقوع خسارت حامی آسیب دیدگان خانواده آن‌ها است.